Инструкция и руководство для indesit w 84 tx на русском

przybywa pralka

Czy pralka jest nowa, czy te¿ przeniesiona z jednego do

drugiego mieszkania, instalacja stanowi chwilê bardzo wa¿n¹

dla dobrego funkcjonowania pralki.

Po rozpakowaniu pralki sprawd,

czy jest ona w nienaruszonym stanie.

W razie w¹tpliwoci wezwij

niezw³ocznie wykwalifikowanego

technika. Ze wzglêdu na wymogi

transportu wnêtrze pralki jest

zablokowane od ty³u czterema

rubami.

Przednie nó¿ki mo¿na regulowaæ.

nadmiernych zgiêæ i zwê¿eñ. Wa¿ne

tej niedogodnoci w handlu dostêpne

jest, by koniec wê¿a znajdowa³ siê na

s¹ specjalne zawory.

wysokoci miêdzy 60 a 100 cm. Jeli

Pod³¹czenie wê¿a

konieczne jest przymocowanie koñca

doprowadzaj¹cego wodê

Pod³¹czenia elektryczne

wê¿a na wysokoci mniejszej ni¿ 60

Cinienie wody w sieci powinno

cm od pod³ogi, w¹¿ musi zostaæ

Przed pod³¹czeniem pralki do sieci

odpowiadaæ wielkociom

umocowana w odpowiednim zaczepie,

wskazanym na umieszczonej z ty³u

elektrycznej nale¿y upewniæ siê,

znajduj¹cym siê w górnej czêci

czy:

pralki tabliczce. Pod³¹czyæ w¹¿

Przed uruchomieniem pralki usuñ te

pleców pralki.

doprowadzaj¹cy wodê do przy³¹cza

1) gnaizdko elektryczne jest w stanie

ruby, wyjmij gumkê wraz z

wytrzymaæ maksymaln¹ moc

zimnej wody o otworze

odpowiedni¹ podk³adk¹ (zachowaj

gwintowanym drobnozwojnym 3/4,

urz¹dzenia podan¹ na tabliczce

wszystkie te czêci) i zatkaj otwory

wstawiaj¹c gumow¹ uszczelkê.

danych technicznych i czy

dostarczonymi wraz z pralk¹

odpowiada ono obowi¹zuj¹cym

plastykowymi zatyczkami.

przepisom;

Wa¿ne: zatkaj specjalnym korkiem

2) napiêcie elektryczne w sieci

(w dotacji do pralki) 3 otwory, w

odpowiada wartociom podanym

których tkwi wtyczka; znajduj¹ siê

A

na tabliczce danych technicznych;

Zaczep, którego u¿ywa siê, jeli koñcówka

one z prawej strony na dole z ty³u

3) domowe instalacje elektryczne

rury usuwania wody znajduje siê na

pralki.

nale¿y wyposa¿yæ w

wysokoci mniejszej ni¿ 60 cm.

uziemnienie.

Jeli w¹¿ odprowadza wodê do

Filtr rury gumowej.

wanny lub umywalki, nale¿y u¿yæ

Jeli rury sieci wodnej s¹ nowe lub

plastykowej podpórki i przymo-

pozostawa³y przez d³u¿szy czas

cowaæ do kranu.

Wypoziomowanie

nieu¿ywane, przed pod³¹czeniem

Dla dobrego funkcjonowania pralki

pralki nale¿y przez pewien czas

niezbêdne jest jej ustawienie

spuciæ wodê, a¿ bêdzie ona zupe³nie

dok³adnie w poziomie. Pralkê

czysta i wolna od nieczystoci.

poziomuje siê przy pomocy

Pod³¹czyæ w¹¿ do urz¹dzenia w

przednich nó¿ek; k¹t pochylenia

miejscu pobierania wody przez

pralki, zmierzony na górnym blacie,

pralkê z prawej strony u góry.

nie powinien przekraczaæ 2°. Jeli

pralka stoi na wyk³adzinie

dywanowej, nale¿y sprawdziæ, czy

Podpórka do usuwania wody do wanien i

wyk³adzina nie utrudnia wentylacji w

umywalek.

strefie oparcia pralki.

W¹¿ nie powinien nigdy pozostawaæ

zanurzony w wodzie. Odradza siê

stosowanie wê¿y przed³u¿aj¹cych.

Jeli s¹ one niezbêdnie konieczne, w¹¿

Uwaga!

Pobieranie wody z prawej strony u góry.

przed³u¿aj¹cy powinien mieæ tê sam¹

Producent uchyla siê od

rednice, co w¹¿ oryginalny i nie

wszelkiej odpowiedzialnoci,

powinien przekraczaæ 150 cm

Zachowaj ruby blokuj¹ce

Pod³¹czenie wê¿a odprowadzaj¹cego

jeli nie przestrzega siê

d³ugoci. W przypadku usuwania

oraz podk³adki. W razie

wodê

powy¿szych zasad.

wody bezporednio do cieku w

przeprowadzki mog¹ siê one

Z ty³u pralki znajduj¹ siê dwa zaczepy

cianie, nale¿y sprawdziæ jego dzia³anie

Worki plastykowe, styropian,

przydaæ, aby ponownie

(prawy lub lewy), do których nale¿y

przez wykwalifikowanego technika.

gwodzie oraz inne elementy

zablokowaæ wewnêtrzne

przymocowaæ w¹¿ odprowadzaj¹cy

Jeli mieszkanie znajduje siê na

opakowania pralki nie nadaj¹

czêci pralki, chroni¹c j¹ w ten

wodê. Drugi koniec wê¿a nale¿y

najwy¿szych piêtrach budynku, mo¿e

siê do zabawy dla dzieci, jako

sposób przed ewentualnymi

wprowadziæ do rury odp³ywowej

zaistnieæ efekt syfonu, w wyniku

potencjalne ród³a

uszkodzeniami w trakcie

instalacji kanalizacyjnej lub oprzeæ na

czego pralka nieustannie pobiera i

niebezpieczeñstwa.

transportu.

umywalce lub na wannie, unikaj¹c

usuwa wodê. W celu wyeliminowania

Instrukcja instalacji i obs³ugi

Замена подшипника стиральной машины Индезит. Замена подшипников стиралки индезит

Выбирая подшипники для стиральной машины в магазине, предварительно возьмите с собой изношенные детали, чтобы не промахнуться. Если покупаете через интернет убедитесь, что выбранный подшипник действительно подойдет к вашему Индезиту. Цены также можно узнать в интернете или по телефону.

 Важно, купить нужно не только сам подшипник, а весь комплект: два подшипника и два сальника, их нужно менять вместе, иначе скоро замену нужно будет повторить

Инструменты для разборки стиралки Индезит

Замена подшипника стиральной машины индезит своими руками не так и сложна. Главное – это достать сами подшипники, при этом придется разобрать всю машинку . Запаситесь терпением и следующими инструментами:

 • крестовые и плоские отвертки;
 • торцевые и рожковые ключи;
 • молоток;
 • долото;
 • ножовка;
 • пассатижи;
 • средство для смазки  WD-40;
 • клей и, наконец, сменные детали.

Разборка стиральной машины

 В первую очередь отключите технику от электросети, перекройте воду, слейте воду и отключите все коммуникации.

Освободите фильтр насоса от воды (внизу за люком, под передней панелью) — выкрутите и вылейте воду. Далее, отодвиньте от стены ремонтируемое устройство для дальнейшей работы.

Ремонт стиральных машин индезит ws84tx,  wiun 81,  wisl 85,  wisl 83,  w84tx,  iwsc 5085,  iwsb 5085 и других моделей, при замене подшипника, осуществляется одинаково.

Приступаем непосредственно к разборке устройства:

 1. Снимаем верхнюю крышку, для этого сзади выкручиваем два самореза крестовой отверткой.
 2. Снимаем заднюю панель, выкручиваем болты и убираем панель.
 3. Убираем переднюю панель:
 •  достаем лоток для порошка и моющих средств, нажав на центральный зажим, извлекаем лоток;
 • откручиваем все винты на панели управления, два за лотком и один на противоположной стороне;
 • плоской отверткой разжимаем защелки на панели;
 • провода не трогаем, панель расположим на корпусе сверху;
 • чтобы открыть дверь люка, отогните резину, отверткой подденьте хомут, уберите его;
 • выкручиваем два винта на люке, отсоединяем проводку, манжету убираем внутрь бака;
 • откручиваем болты дверцы со стеклом и отложим в сторону;
 • снимая переднюю панель, выкручиваем винты.
 1. Убираем детали чтобы вытащить бак с барабаном:
 • снимаем ремень привода, тянем его на себя прокручивая шкиф;
 • убираем шкиф, фиксируем его колесо и откручиваем центральный болт, при необходимости сбрызгиваем  WD-40;
 • ТЭН не снимаем, но отключаем от него и от электродвигателя провода;
 • достаем мотор, откручиваем три болта и раскачиваем вперед-назад;
 • отсоединяем патрубок  через днище, кладем стиральную машину на бок, плоскогубцами ослабим хомут и отсоединим от бака;
 • откручиваем болты, которые держат амортизаторы на дне корпуса;
 • отстегиваем кюветку, сначала убираем патрубок, ослабляя хомут, затем шланги, после откручиваем болт и снимаем все вместе, отсоединяем шланг  прессостата.
 1. Достаем бак , потянув его немного вверх.
 2. Если бак спаянный, проделываем отверстия для будущих болтов и ножовкой пилим бак.
 3. Достаем барабан, ударяя по его втулке.
 4. Сальник снимаем, поддернув отверткой.

Приступаем к замене подшипника индезит:

 1. Съемником снимите подшипник, если его нет, то с помощью долото и молотка выбивайте подшипник, слегка по нему постукивая.
 2. Зачистите и смажьте место для нового подшипника.
 3. Ровно посадите деталь на посадочное место, постукивая по внешней стороне подшипника. Также установите вторую деталь.
 4. Предварительно смазанный сальник наденьте на подшипник.
 5. Барабан вставьте в бак, склейте две части, закрутите болты и приступайте к обратной сборке стиральной машины.

Устраняем проблему самостоятельно

Самостоятельный ремонт амортизатора поможет сэкономить денежные средства на покупке новых деталей. Возобновление работоспособности старой детали возможно в случае истирания вкладыша или прокладки. Механические повреждения (искривления, трещины) требует полной замены детали.

Как поменять прокладки или вкладыши?

Легкий, быстрый ход штока при сжатии амортизатора свидетельствует о том, что износилась прокладка. Заменить ее просто, достаточно придерживаться четкого алгоритма действий:

 1. Замеряем диаметр отверстия втулки (используем штангенциркуль).
 2. По замерам отрезаем кусок резины (толщина не менее 3 мм, как вариант можно использовать тормозную колодку или кусок текстолита).
 3. Отрезанный кусок вставляем на место вытащенного ранее изношенного уплотнителя (края новой прокладки должны сойтись).
 4. Смазываем деталь, устанавливаем на прежнее место шток амортизатора.

Смазывают новую деталь непосредственно перед установкой штока

Важно использовать масла-смазки устойчивые к влаге, стойкие к высоким температурам, отличающиеся высоким показателем вязкости

Пуск машины, Как избавиться от пятен: общие рекомендации

 • Изображение
 • Текст

4

W 84 TX, W 84 TK

Пуск машины

После установки новой машины проведите пробную стирку без загрузки,

используя программу 1 при температуре 90°С.

Правильный пуск машины очень важен для получения качественной стирки,

предотвращения проблем в работе машины и увеличения срока ее эксплуа-

тации. После загрузки машины и заправки моющих средств и различных до-

бавок обязательно убедитесь в том, что:

1. Дверца машины надежно закрыта.

2. Машина включена в электрическую сеть.

3. Открыт кран подачи воды.

4. Рукоятка А находится в положении l (Останов / Сброс).

Выбор программы

Программу следует выбирать в соответствии с типом ткани (см. Таблицу про-

грамм на с. 8-9).

Вращением рукоятки выбора программ А выберите программу (совместив

маркер на рукоятке с нужной программой).

Рукояткой выбора температуры В установите желаемую температуру стирки.

Нажмите, если требуется, кнопки D, Е и F.

Теперь нажмите кнопку включения/ выключения G (положение

I

включено).

Помните, если вы хотите использовать запрограммированный старт, устано-

вите его до установки программы стирки.

По окончании стирки

Ждите, когда погаснет индикатор I это должно произойти приблизительно

через 3 минуты после окончания стирки. Выключите стиральную машину на-

жатием кнопки G (положение

O

выключено). Откройте дверцу машины. Вы-

нув белье, оставьте дверцу машины приоткрытой, чтобы дать испариться

оставшейся влаге. Обязательно перекройте кран подачи воды и отключите

машину из сети.

В случае отключения электропитания или самовыключения машины за-

данная программа сохраняется в памяти машины.

Как избавиться от пятен: общие рекомендации

Паста шариковых ручек или фломастер: нанесите метиловый спирт на кусочек ваты

и протрите пятно, затем стирайте при 90 °С. Деготь и смазка: счистите толстый слой загрязнения, размягчите остаток маргари-

ном или сливочным масом, оставьте на время; затем снимите скипидаром и сразу

же простирайте вещь. Воск: счистите воск, положите ткань между двумя листами рыхлой бумаги и про-

гладьте горячим утюгом; сразу же обработайте ватным тампоном, смоченным ски-

пидаром или метиловым спиртом.

Маркировка подшипников

Размерный ряд подшипников представлен маркировкой в пределах 6202 ZZ — 6307 ZZ. Присутствие значка ZZ характеризует подшипник стиральной машинки, как металлический, бесшумной работы. Маркировка подшипника кодами 6305 ZZ, 6205 ZZ, 6204 ZZ, 6203 ZZ указывает на максимальную популярность деталей, присутствующих в комплектации стиральной машины.

Конструкция отдельных моделей предусматривает комплектацию одним моноподшипником (взамен привычных двух). Это монолитный двух рядный подшипник с маркировкой BA2B.

Соответствие размеров и типов одно рядных радиальных подшипников

6201 6202 6203 6204 6205 6305 6206 6306 6207
d 12 15 17 20 25 25 30 30 35
D 32 35 40 47 52 62 62 72 72
h 10 11 12 14 15 17 16 19 17

d — диаметр внутреннего отверстия, D — внешний диаметр, h — ширина.

Где купить амортизатор для стиралки Indesit, по какой цене, как выбрать?

Выбирая новый комплект амортизаторов, необходимо обращать внимание на следующие моменты:

 • длину (в сжатом и открытом виде должны соответствовать параметрам демонтированного элемента);
 • диаметр втулки (даже незначительное отступление от исходных параметров демонтированного элемента не позволит качественно установить новый амортизатор);
 • показатель нагрузки (указан производителем на корпусе, варьируется от 100N до 150 N);
 • жесткость амортизатора (параметр указан производителем на корпусе, чаще всего обозначен как 85N или 80N).

При походе в магазин не лишним будет захватить с собой старую деталь в качестве образца. Это поможет избежать ошибок выбора.

Стоимость пары амортизаторов варьируется от 450 руб. до 1500 руб.

Распределитель моющих средств…

 • Изображение
 • Текст

2

W 84 TX, W 84 TK

5.

Распределитель моющих средств (с. 14-15)

Как использовать распределитель моющих средств и отделение для отбе-

ливателя.

6.

Панель управления (с. 5-7)

Конструкция панели управления вашей стиральной машины весьма про-

ста. Всего несколько кнопок, с помощью которых Вы выбираете режим

стирки от интенсивного, способного отстирать даже сильнозагрязнен-

ную рабочую одежду, до деликатного для стирки шерсти. Правильный

выбор режима гарантия высокого качества стирки и долгого срока

службы машины.

7.

Программы стирки (с. 8-9)

Несложная таблица поможет Вам правильно выбрать программу, темпе-

ратурный режим, моющие средства, ополаскиватели и смягчители. Вы-

бирая правильно программу, Вы получаете превосходное качество стирки

и одновременно экономите свое время воду и электроэнергию.

8.

Обслуживание и уход (с. 26-27)

Немного внимания и заботы и стиральная машина ответит Вам пре-

данностью и благодарностью.

Не слишком обременительный уход за стиральной машиной продлит срок

ее службы на многие годы.

9.

Проблемы и их разрешение (с. 17-20)

Прежде чем вызвать техника, прочитайте эти страницы: многие пробле-

мы Вы сможете решить сами. В сложных ситуациях немедленно вызы-

вайте специалистов из авторизованного сервисного центра.

10.

Технические характеристики (с. 20)

Краткие технические данные, которые необходимо знать владельцу сти-

ральной машины: модель, потребление электроэнергии, расход воды,

габариты, объем загрузки, скорость отжима, соответствие итальянским

и европейским нормам и стандартам и пр.

11.

Безопасность хорошая привычка (с. 28)

Внимательно прочитайте этот раздел он содержит основные правила

безопасной эксплуатации стиральной машины.

Кнопки и селекторы

Сначала рассмотрим основные элементы, расположенные на панели управления.

Перечисленные ниже элементы есть на любой модели стиральной техники Indesit:

 1. Селектор переключения программ.Является важнейшим элементом панели управления. Он позволяет выбрать требуемый режим стирки посредством поворота ручки.
 2. Селектор выбора температуры.Модуль управления самостоятельно задает температуру воды после выбора режима стирки. Также им задается скорость вращения барабана. Однако эти показатели можно изменить, используя селектор выбора температуры.
 3. Регулятор оборотов.Позволяет изменить скорость вращения барабана стиральной машинки.
 4. Кнопка включение/выключение.Она есть на всей стиральной технике марки Indesit. Необходима для активации и деактивации машинки.

На машинках Индезит могут быть следующие дополнительные кнопки:

 1. Половинная загрузка.Эту кнопку используют, когда требуется постирать малое количество белья. Она позволяет сэкономить электроэнергию и воду.
 2. Сниженная загрузка белья.Эта кнопка полностью аналогична предыдущей и выполняет те же функции.
 3. Снижение скорости отжима. На этой кнопке, как правило, изображён значок крутящегося белья. Снижение скорости отжима белья требуется при стирке льняных и хлопчатобумажных вещей.
 4. Усиленное полоскание.Кнопка содержит надпись «Extra Spulen». Данная кнопка очень полезна при стирке тканей, требующих большое количество воды для полоскания.
 5. Холодная стирка.Применяется при стирке слабозагрязненной одежды либо деликатной ткани. При нажатии этой кнопки запускается процесс стирки без подогрева воды.
 6. Режим 600С.При нажатии этой кнопки вода в процессе стирки не нагревается выше 600С.
 7. Кнопка отключения отжима.Она содержит надпись «EXCLUSION CENTRIFUGADO». После нажатия этой кнопки отключается отжим белья.
 8. Кнопка, при нажатии которой останавливается стиральная машинка с водой.На этой кнопке изображена погруженная в воду рубашка.

Дополнительные возможности

Обе машины не имеют сушки, поэтому бельё прийдется сушить где-нибудь в другом месте. Автоматический контроль пены также позволяет не нарушать герметичность во время стирки, однако на мой взгляд функция бесполезная. В модели Indesit W 84 TX есть возможность отсрочки таймера. Эта функция применяется в основном для того чтобы отсрочить стирку на ночь, а утром просто встать и развесить бельё. Интересная функция. Также машина Indesit W 84 TX имеет бак из нержавейки, о чём свидетельствует буква X в названии модели, а вот у Indesit W 83 T бак карборановый. О сравнении этих двух типов баков можно почитать мою статью. Средний объем перекачки воды 52-54 л. за цикл.

Вывод

Стиральные машины исключительно подходят практически для любого дома. Не большая цена и неплохие функциональные качества делают эти модели довольно серьёхными соперниками ведущим фирмам по производству бытовой техники

  Indesit W 83 T Indesit W 84 TX
Загрузка белья фронтальная фронтальная
Место расположения встраиваемая встраиваемая
Размеры 85 x 55 x 60 см 85 x 54 x 60 см
Максимальная скорость вращения 800 об/мин 800 об/мин
Класс потребления электроэнергии B B
Класс эффективности стирки B A
Класс эффективности отжима D D
Возможность сушки Есть Есть
Максимальная загрузка белья 5 кг. 5 кг.
Количество программ 19 19
Био-энзимная фаза Есть Есть
Защита от протечек воды Есть Есть
Электронный контроль дисбаланса Есть Есть

Как снять деталь?

Гул и сильная вибрация стиральной машины в процессе стирки сигнализируют о том, что требуется замена амортизаторов.

Демонтировать износившуюся деталь можно, придерживаясь определенного алгоритма действий:

 1. Отключить стиралку от сети электропитания, водоснабжения и канализации.
 2. Оттянуть стиральную машину от стены, установить на ровной поверхности (по возможности бытовой прибор на время ремонта лучше вынести из ванной в подсобное помещение).
 3. Открутить два болта фиксирующие верхнюю панель.
 4. Выкрутить сливной фильтр, слить остатки воды, вытащить лоток для стирального порошка.
 5. Открутить фиксирующие болты, снять заднюю панель.
 6. Аккуратно проворачивая шкив, снять ремень привода.
 7. Отключить все провода от двигателя.
 8. Ослабить крепления удерживающие мотор.
 9. Подцепив фиксатор плоской отверткой, отжать двигатель, после чего вытянуть его из корпуса.
 10. Аккуратно уложить стиральную машину на бок приступить к демонтажу амортизаторов

Демонтаж амортизаторов на стиральной машине Индезит имеет одну очень важную особенность — крепления-пробки (именуемые в народе « гвозди»). Абсолютно гладкие крепления прочно фиксируют амортизаторы к корпусу и баку стиралки. Выбить такие «гвозди» обычным молотком не получится.

необходимо поступить следующим образом:

 • длинным сверлом (диаметр 2-2,5 мм) высверлить сквозное отверстие в креплении «гвоздь»;
 • вкрутить в отверстие саморез, оставив недокрученными 3-4 см;
 • захватив саморез плоскогубцами вытянуть крепление «гвоздь» из посадочного места;
 • достать амортизатор из пазов.

После того как новая деталь установлена, а крепление «гвоздь» восстановлено на прежнем месте, саморез выкручивается.

Описание: стиральная машина Indesit W84TX EX

Стиральная машина Indesit W 84 TX обладает высоким классом стирки (класс А), что является одним из наиболее важных аргументов в выборе стиральной машины. А с другой стороны модель Indesit W84TX EX BG имеет большой объем загрузки, при небольшой глубине, всего 40 сантиметров. Автоматическая оптимизация расходов обеспечивает экономную стирку любого количества белья. Средний уровень отжима постиранного белья позволяет бережно стирать и сохранять в целости и сохранности белье и одежду.

Преимущества: солидный набор функций, класс стирки «А», загрузка 5 кг., при глубине всего 40 см.

Недостатки: отсутствует индикация выполняемых стиральной машиной действий.

Разница между: Indesit WS 84 TX и Indesit W 84 TX, в глубине стиральной машины.

Благодаря невысокой цене и своей функциональности стиральная машина Indesit W84TX EX BG является замечательной покупкой по доступной цене! Если Вы уже купили, и Вам нужна инструкция для Indesit W 84 TX, ее можно скачать кликнув по иконке PDF Adobe.

Рекомендации пользователям

Стиральная техника марки Indesit не содержит лишнюю электронику. Она имеет как голосовое, так и дистанционное управление. Также она оснащена сенсорными панелями и цветными дисплеями. Стиральные машинки этой марки могут показаться старомодными людям, которые любят современные гаджеты. Но в то же время отсутствие лишней электроники делает такую технику более дешевой, а значит более привлекательной для покупателей.

Статья в тему: Как выбить подшипник из барабана стиральной машины самсунг

Также важно пользователю научиться правильно запускать и настраивать стиральную машину фирмы Indesit. Другими словами, для получения высокого результата необходимо научиться пользоваться стиральной машиной Индезит

Несколько рекомендаций, которые понадобятся каждому пользователю:

Закладываемое в барабан машинки белье необходимо сортировать. Делать это нужно по типу ткани, цвету белья, стойкости краски, а также по присутствию на белье слабо зафиксированных элементов.
Перед стиркой новых вещей необходимо проверять их этикетки

Производитель обычно указывает на ярлычке, можно ли стирать вещь.
Перед закладкой одежды в барабан важно проверять все карманы. Любой мелкий предмет, попавший в стиральную машину фирмы Indesit может вызвать серьезные неисправности

Не меньше проблем может возникнуть, если случайно постирать важный документ (паспорт, кредитная карта и т.д.). Поэтому лучше сразу обзавестись этой полезной привычкой.
Проверять надежность закрепления пуговиц на одежде перед стиркой. Также необходимо застегивать молнии на одежде. А если одежда содержит пластиковые молнии, то ее лучше стирать в специализированном мешке.
Одежду перед стиркой желательно выворачивать наизнанку. Тогда она отстирается лучше.
Не стоит стирать за один раз много вещей большого размера, это ухудшит балансировку барабана машинки. Лучше смешать мелкие и крупные вещи, а стирку выполнять в несколько партий.
Большие вещи не следует стирать по одной. Результат будет на порядок выше, если вместе с большой вещью положить в барабан несколько мелких.
Не стоит использовать порошки, применяемые для ручной стирки, ведь в этом случае образуется слишком много пены.
Каждое моющее средство необходимо класть в соответствующий лоток. Под каждое средство есть свой отсек порошкоприемника.
Если белье будет стираться без подогрева воды, тогда нужно использовать в два раза меньше порошка. Ведь в холодной воде он не растворится полностью и будет удален по завершении стирки с грязной водой.
Программу стирки можно выбирать только после остановки стиральной техники Индезит. Несоблюдение этого правила может привести к неисправности модуля управления.

Причины необходимости замены

Причин, из-за которых подшипник выходит из строя, несколько:

 • нарушение правил эксплуатации бытовой техники;
 • истощение рабочего ресурса сальников.

Нарушение правил эксплуатации

Нарушение правил эксплуатации заключается в том, что владельцы техники перегружают барабан. Это увеличивает нагрузку при вращении, что приводит к быстрому износу деталей. При соблюдении условий загрузки возникновения такой проблемы удастся избежать.

Выход из строя сальника

Сальник – защитный механизм, предотвращающий попадание влаги на подшипник. Выполнен он в виде резиновой прокладки, служащей в роли уплотнителя. Если сальник не справляется со своими задачами, вода начинает разъедать подшипник, покрывая его ржавчиной.

Предпосылки неисправности

Для диагностирования износа подшипника следует прислушаться к звукам, исходящим в процессе работы стиральной машинки, не дожидаясь ее поломки. Скрежетание, шуршание и аналогичные посторонние звуки символизируют наличие неисправностей в технике и значит нужна замена. Предпосылками их появления может быть множество факторов, наиболее распространенный протекающий сальник. Нарушение его технических параметров приводит к развитию коррозийного процесса, разрушающего деталь.

При продолжении эксплуатации неисправной машины идет постепенное разрушение сопричастных элементов: втулки, сальника, вала. Как следствие, нарушается уровень соосности шкива двигателя и привода. В области передней стороны барабана наблюдается образование специфических бороздок. Такая ситуация возникает в процессе рабочего контакта внутренних площадей бака. В этом случае необходимо приостановить работу техники для безболезненного устранения проблемы и заменить детали.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РусПро
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: