Инструкция и руководство для indesit wt 100 на русском на чешском

Инструкция для Индезит WN 421 WU на русском языке, 0.24 MB

Главная > СМА > Стиральная машинка Indesit WN 421 WU

Описание Indesit WN421WU

Машинка простая и очень удобная в эксплуатации. Большое количество функций позволяет стирать разные типы тканей. Дизайн машинки простой, она красиво смотрится в интерьере. Малогабаритная, хорошо станет даже в маленькой ванной комнате. Достаточно вместительная, большой люк для загрузки. Стирает не плохо, отжимает и выполаскивает до полусухого состояния. Многофункциональная, надежная, имеет простое управление. Эта машинка отлично подойдет для небольшой семьи.

Как скачать руководство по применению?

Инструкция к стиральной машине Индезит WN421WU легко скачивается, в начале страницы перед Вами будет таблица:

Нажимайте правой кнопкой на изображении PDF, после чего ищите в списке «Сохранить как», далее сохраняете на Вашем ПК стиральная машина Indesit WN 421 WU инструкция на русском языке, например:

И последний шаг, выбираете папку, в которой желаете сохранить скачанное руководство пользователя на русском языке, например на рабочем столе:

Надеемся, у Вас получилось найти инструкцию к стиральной машине Indesit, скачать и успешно ею воспользоваться. Желаем Вам приятного пользования Вашей стиралкой от компании Индезит.

Struèný prùvodce

Zde najdete 12 témat, které jsou dále objasnìny na

stránkách tohoto návodu. Pøeètìte si je, seznamte se

snimi, pobavte se: odhalíte mnoho drobných tajemství

pro lepí praní, smení námahou a pøi zachování dlouhé

ivotnosti vaí praèky. A to nejdùleitìjí, to ve pøi

zachování bezpeènosti.

1. Instalace a pøemístìní (str. 2)

Pro správnou funkci praèky je nejdùleitìjí ji po zakoupení nebo

transportu správnì nainstalovat. Vdy zkontrolujte:

1.zda pøipojení kelektrické sítí splòuje vechny normy a

poadavky;

2.zda je pøívodní a vypoutìcí hadice správnì pøipojena;

3.zda je praèka vyrovnána do vodorovné polohy. Stojí to za

námahu, jde o zachování ivotnosti praèky a kvalitu prádla;

4.zda fixaèní rouby jistící buben, umístìné v zadní èásti praèky,

byly odstranìny.

2. Bezpeènost pro vás a pro vae dìti (str. 3)

Zde naleznete velmi dùleitá pravidla pro zachování plné

bezpeènosti vech èlenù rodiny. Vdy to je to nejvzácnìjí, co

vùbec existuje.

7. Uiteèné tipy, jak se vyvarovat chyb (str. 8)

3. Vkládání prádla a zapnutí praèky (str. 4)

Døíve to byly nae babièky, které nám dávaly mnohé uiteèné rady

Správné rozdìlení prádla je velmi dùleité jak pro výsledky praní,

 ale za jejich èasù umìlá vlákna neexistovala: praní bylo proto

tak pro ivotnost praèky. Nauète se vechny zásady a tajemství

bezpochyby snazí. Dnes je zdrojem dobrých rad vae praèka.

správného rozdìlování prádla: k nejdùleitìjím kritériím patøí

bezesporu barva, typ tkaniny a její maèkavost.

8. Správné zavírání pracího bubnu (str. 9)

4. Ovládací panele (str. 5)

Správné otevírání a zavírání dvíøek je nezbytným pøedpokladem

bezpeèného praní.

Ovládací panel praèky je velmi jednoduchý. Je zde pouze nìkolik

základních tlaèítek, díky nim mùete zvolit jakýkoli prací cyklus od

nejsilnìjího, který vypere i montérky, a po nejohleduplnìjí pro

9. Dávkovaè pracích prostøedkù (str. 10)

praní vlny. Seznámíte-li se snimi dobøe, dosáhnete nejlepích

výsledkù a zároveò zajistíte dlouhou ivotnost praèky. Je to snadné.

Seznámení spouíváním dávkovaèe pracích prostøedkù.

5. Prùvodce pracími programy (str. 6)

10. Problémy a jejich øeení (str. 11 a 12)

Naleznete zde jednoduchou tabulku, s její pomocí mùete vybrat

Ne zavoláte servisní slubu, pøeètìte si tyto stránky: mnoho

správný program, teplotu i dávkování pracích a pøípadnì i

problémù mùete sám ihned vyøeit. Pokud vak problém pøetrvává,

pøídavných prostøedkù. Výbìrem správného programu si zajistíte

zavolejte na èíslo autorizované servisní sluby Indesit a jakákoli

nejlepí výsledky a dennì pøitom uspoøíte èas, vodu i elektrickou

závada bude jistì brzy odstranìna.

energii.

11. Péèe a údrba (str. 13)

6. Jak porozumìt visaèkám na prádle (str. 7-8)

Vae praèka je vaí pøítelkyní: staèí jen trochu péèe a ona se vám

odmìní svou vìrností a spolehlivostí.

Porozumìt mezinárodním symbolùm uvedeným na visaèkách a

Vìnujte jí náleitou pozornost a ona se vám odmìní léty

títcích jednotlivých kusù obleèení je velmi snadné, ale zároveò

bezproblémové èinnosti.

nesmírnì dùleité pro úspìch vaeho praní. Zde uvedená tabulka

vám pomùe pøi výbìru správného programu a naleznete zde

také doporuèené teploty, prací cykly, zpùsob ehlení a pøehled

12. Technické údaje (str. 14)

specifických symbolù praèek Indesit.

Zde naleznete technické parametry vaí praèky: oznaèení modelu,

údaje o elektrickém napájení a zásobování vodou, rozmìry,

kapacitu, rychlost odstøeïování a informace o shodì sitalskými a

evropskými normami a pøedpisy.

11

1

11

Специальные режимы в популярных моделях Indesit

 • WG1035txc. Отличительная особенность этой модификации — наличие дополнительных установок к каждой основной программе. Например, не просто «синтетика», а несколько вариантов — со смягчением ткани, против линьки и для прочно окрашенных изделий. Дополнительно устанавливается автоматическое внесение смягчающих средств.
 • IWDC 6105. Здесь есть нестандартная опция «легкий спорт» — для отстирывания не сильно загрязненных спортивных вещей дл фитнеса, йоги или плавания. Есть «быстрая сухая стирка» — оперативно стирает и высушивает вещи. Половинная загрузка. Время готовности — 15 минут.
 • WISL 105. Только одна дополнительная опция — «повседневная стирка на 30 °С». Применима к синтетике с небольшими загрязнениями. Позволяет экономить воду и электроэнергию. Рекомендована использовать жидкие моющие средства.
 • WISL 102. Помимо «повседневного ухода 30 градусов», есть также «легкая глажка» — ее активация зависит от допуска выбранной программы, загрузки и температуры.
 • WIT 60. Бюджетная версия без дополнительных опций. Зато здесь есть функция «остановка воды».
 • WIUN 102. Есть «повседневная стирка синтетики» при 30 градусах.

Полезное видео:

Отличительная особенность модельного ряда «Индезит» — консервативная панель управления. Она доступна для понимания, так как практически каждый значок продублирован надписью. Простое управление — залог «взаимопонимания» между пользователем и техникой.

Плохо
106

Интересно
182

Супер
36

Общие рекомендации

Стиральная машина марки Индезит традиционно не обременена лишней электроникой – сенсорным панелями, дистанционным и голосовым управлением, широкими цветными дисплеями. С одной стороны это делает ее несколько старомодной и непривлекательной для любителей современных гаджетов, но с другой стороны это делает ее гораздо дешевле, а значит потенциально привлекательнее для потребителей.

Отсутствие новомодной электроники не приводит к тому, что стиральная машина начинает хуже стирать, скорее наоборот, ее модуль управления проще, а значит надежнее

Но качество стирки зависит не только от техники, но и от пользователей, которые ее включают и настраивают, поэтому для получения наилучшего результата очень важно правильно пользоваться стиральной машиной Indesit. Для начала приведем общие рекомендации, которые неплохо было бы твердо знать каждому

 • Закладывая белье в барабан, обязательно сортируйте его. Нужно учитывать не только цвет (белое/черное), но и стойкость краски, тип ткани, наличие слабо закрепленных элементов.
 • Перед закладкой в барабан стиральной машины Indesit новых вещей, которые еще не приходилось стирать, проверяйте их этикетки с обозначениями. Обычно если вещь нельзя стирать или можно, но на особом режиме, производитель делает соответствующие пометки на ее ярлычке. Подробнее об этом вы можете почитать в статье Обозначения на одежде для стирки.
 • Всегда проверяйте карманы предметов одежды, которые вы кладете в барабан. Любая иголка, булавка или скрепка, попавшая внутрь стиральной машины Indesit, может ей серьезно навредить. Не многим будет лучше, если вы постираете в машине паспорт или кредитную карту, так что думайте сами заводить столь полезную привычку или нет.
 • Всегда проверяйте хорошо ли держатся пуговицы на одежде, которую собираетесь стирать, кроме того застегивайте все молнии. А одежду с пластиковыми молниями вообще лучше стирать в специальном мешке.
 • Для наилучшего результата стирки футболки, рубашки, свитера, кофты, штаны, носки и другую одежду лучше выворачивать наизнанку.
 • Для лучшей балансировки барабана не стирайте сразу много крупных вещей, разделите стирку на две или даже три партии и смешайте крупные вещи с мелкими.
 • Не пользуйтесь порошками для ручной стирки, они вызовут повышенное пенообразование.
 • Кладите моющие средства в лоток правильно. Каждому типу моющих средств, предназначено свое отделение порошкоприемника: первый отсек для предварительной стирки, второй для основной стирки и третий для ополаскивателя.

 • Если стираете белье без подогрева воды, то и порошка нужно класть вполовину меньше. В противном случае он не растворится и будет удален вместе с отработанной водой – деньги на ветер.
 • Выбор программы стирки осуществляется только у остановленной стиральной машине Индезит. Нарушение правила может повлечь поломку модуля управления.

Популярные программы

Как и в любой другой стиральной машине у стиралки Indesit имеется в арсенале довольно много режимов, которыми люди пользуются достаточно редко. Так всегда бывает, какие-то режимы мы используем 2-3 раза за весь срок эксплуатации машины, а какие-то используем постоянно. Наши итальянские партнеры провели опрос пользователей стиральных машин Indesit и выяснили, что чаще всего они пользуются программами:

 1. сильно загрязненные белые вещи (на селекторе выбора программ цифра 1);
 2. смешенные вещи (цифра 3);
 3. цветные вещи (цифра 4);
 4. среднезагрязненная нелиняющая синтетика (цифра 9);
 5. шерсть (цифра 14).

Что предлагает Indesit?

Режим — процесс, отличающийся определенными условиями. Варьируются температура, скорость вращения барабана, время и поставленная цель. Программа — определенный порядок действий, который, отличаясь условиями стирки, может состоять из нескольких режимов.

Основные

 1. Хлопок. Нарисована футболка или хлопковая коробочка. Пользователь может выбирать варианты с разными температурами и длительностью:
 • 90–95 градусов — вариант хорош, если надо выстирать запачканные кухонные полотенца. Барабан загружается полностью. А время цикла — почти 3 часа.
 • 60 градусов. При интенсивном отстирывании процесс короче, так как исключен этап замачивания. Длительность сокращается до 2,5 часов. Такой вариант выбирают для сильно загрязненных белых изделий — скатертей, полотенец, постельного белья.
 • 40 градусов. Рекомендуется для цветных изделий. Длительность — около 2,5 часов.
 1. Синтетика. Изображена колба с указанием температуры. Есть два варианта:
 • 60 °C — 1 ч 25 мин.
 • 40 °C — бережная версия, длящаяся 1 ч 11 мин. Загрузка — 50 %. Обычно это 2,5–3,5 кг, в зависимости от модели.
 1. Шерсть. Нарисован моток ниток. Для шерстяных и кашемировых вещей. Продолжительность — 55 мин. Температура — 40 °C. Обороты на отжиме снижены.
 2. Шелк. На картинке — маечка. Для занавесей из тонких тканей, для вискозы и нижнего белья. Их стирают при 30 °C в течение 55 мин. Загружают барабан примерно на 20 % — до 1–1,5 кг. Отжима нет.

Некоторые модели могут содержать отдельные режимы, без акцента на ткани. Есть стирка:

 • Предварительная. Используют вместо замачивания. Бережное вращение в слегка теплой (30 °C) воде.
 • Ежедневная (повседневная) — стандартная программа для оперативного отстирывания слегка загрязнившихся вещей.
 • Интенсивная. Для хлопка и льна. Горячая вода — до 95 °C. Это аналог «хлопок 90 °C».
 • Деликатная — аналогично «шерсти». Можно стирать совершенно разные ткани, имеющие одну общую черту — особые требования к условиям процесса. Шерсть, органзу, лайкру и прочие деликатные материи отстирывают при 40 градусах.

Дополнительные

Их выбирают для конкретных вещей — с учетом ткани и степени загрязнения:

 • Джинсы. Значок соответствует названию. Создана специально для джинсовых изделий. Стирают при 40 градусах. Загрузка — до 2,5 кг. Обороты барабана снижены.
 • Режим быстрой стирки. Картинка — часики. Экспресс-версия позволяет постирать вещи за четверть часа. Загрузка — около полутора кг. Температура — 30 °C.
 • Обувь. На рисунке — кроссовок. Создана для спортивной обуви — кед, замшевых кроссовок. Стирают в еле теплой воде, по две пары за раз. Длительность цикла — 50 мин.
 • Спортивная одежда. Есть модели с двумя вариантами — обычная и интенсивная. Вода нагревается до 30 °C. Время — 1 ч 20 мин.

У СМА «Индезит» есть также специальные функции:

 • дополнительное полоскание — интуитивно понятное обозначение — вариации на тему капель и тазика с водой;
 • отжим — рисунок в виде закрученной спирали;
 • Eco Time — сокращает время и расход воды. Совмещается с «синтетикой» и «хлопком 40».
 • легкая глажка — нарисован утюг;
 • отложенный пуск — значок с часами.

Как установить нужный режим?

Выбор осуществляется ручкой программатора. Вокруг селекторного переключателя — надписи и значки. На старых моделях нет словесных обозначений — только значки, отсюда и проблемы с выбором. Бывает, владельцам машинок непонятны изображения, тогда нужна инструкция — для расшифровки обозначений. В новых моделях производитель учел это упущение — все значки продублированы словами.

Перед тем как настроить режим, нужно рассортировать вещи, которые вы собираетесь стирать. Оценить их — по типу ткани, цвету, степени загрязненности. С учетом этих позиций принимается решение: выбрать готовую программу или настроить собственную. Если предпочтение выпало на второй вариант, то пользователь выбирает:

 • температуру;
 • длительность процесса;
 • скорость вращения.

Включена готовая программа или настраивается собственная, пользователь может добавить дополнительно:

 • замачивание;
 • полоскание;
 • легкую глажку;
 • отжим.

Процесс можно отложить на определенное время — в зависимости от длительности таймера. Обычно максимальное время отложенного пуска — 24 ч. Описания режимов можно прочесть в инструкции.

Indesit 421w — инструкция и характеристики к стиральной машине

Ищите инструкцию стиральной машины indesit 421w?

Только ради вас мы сохранили инструкцию на русском, и вы можете прочитать их прямо на этой странице или просто скачать себе и распечатать необходимую страницу.

Подробная инструкция стиральной машины марки indesit поможет вам решить вопросы с техническими характеристиками и блоком управления этой машины, узнаете какое количество белья можно загружать в эту стиральную машину, сколько и куда сыпать порошок для стирки, а также все об установке и подключения, а также как пользоваться модулем управления стиральной машины.

Инструкция на русском по использованию стиральной машины indesit 421w

Скачать (PDF, 156KB)

Также мы сделали ссылку для вас в документе PDF, по которой вы бесплатно можете себе скачать на компьютер эту инструкцию для фронтальной или вертикальной стиральной машины.

Если вы будете придерживаться рекомендаций из данной статьи по использованию стиральной машины, то непременно увеличите срок её эксплуатации, а также получите удовольствие от стирки и использования этой домашней помощницы!

https://www.youtube.com/watch?v=r0fV–zgcW0

https://www.youtube.com/watch?v=8_yrxWM-lTI&t=7s

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
 • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
 • holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
 • techport.ru — выгодный современный интернет магазин бытовой техники
 • citilink.ru — современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
 • ru.aliexpress.com— запчасти для стиральных машин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
РусПро
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: